دیوار سبز

Archive

تمامی محصولات دیوار سبز

Avatar
  • دیوار سبز
  • "دیوار_سبز" یا دیوار زنده، دیواری است که تمام یا قسمتی از آن دارای پوشش گیاهی می باشد. قطعات پوشش گیاهی "دیوار ...
  • نمایش جزئیات